• Русский
 • Українська
 • עברית
 • Español
 • 한국어
 • Polski
 • English
Regulamin
 1. DEFINICJE
  1. Właścicielem systemu jest Operator. Serwis jest prowadzony przez Operatora.
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:
   1. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała prawo do korzystania i zarządzania Kontem w zasobach Serwisu, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Cennik – lista oferowanych pakietów dostępu do zasobów Serwisu wraz z ich szczegółowym opisem oraz cenami. Cennik jest dostępny na stronie internetowej Operatora. Podane w Cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają podatku Vat. Do podanej ceny należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.
   3. Konto – narzędzie, za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu, trwale związane z kontem Użytkownika na portalu Facebook.
   4. Okres Abonamentowy – płatny okres, w którym Użytkownik posiada dostęp do zasobów Serwisu za pomocą Konta.
   5. Okres Próbny – ustalony przez Operatora okres kolejnych 7 (siedem) dni kalendarzowych, w którym to okresie usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi w ramach promocji bezpłatnie.
   6. Okres Specjalny – ustalony przez Operatora okres, w którym zasoby Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie. Pakiet ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora.
   7. Okres Bezpłatny – okres, w którym część zasobów Serwisu jest udostępniana bezpłatnie. Okres Bezpłatny jest automatycznie włączany dla kont, które po wykorzystaniu Okresu Próbnego i Okresu Specjalnego nie przeszły na Okres Abonamentowy.
   8. Operator – Daniel Kędzierski, prowadzący działalność gospodarczą pod marką Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski Daniel Kędzierski, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29.
   9. Opłata Abonamentowa – łączna roczna lub dwuletnia opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w Okresie Abonamentowym w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się:
    • opłata podstawowa za wybrany Pakiet,
    • opłata za pakiety dodatkowych usług,
    • opłata za pakiety sms.
    • opłata za inne funkcje opisane na stronie http://fasttony.es.
    • opłaty za Ulepszenie Parametrów Konta,
   10. Pakiet – wariant dostępu do zasobów Serwisu wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych wariantów.
   11. Okres rozliczeniowy – okres obowiązujący w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za który Operator nalicza Użytkownikowi opłatę abonamentową z tytułu płatnego udostępniania zasobów serwisu Operatora w ramach jednego z pakietów wybranych przez Użytkownika.
   12. Regulamin – niniejszy regulamin.
   13. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem konta na portalu Facebook na stronie Serwisu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
   14. Serwis – serwis internetowy FastTony.es działający pod adresem internetowym http://Fasttony.es wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
   15. System – oprogramowanie służące do tworzenia postów, reklam, monitorowania wypowiedzi internautów oraz analizy danych dostępnych w serwisie FastTony.es.
   16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.
   17. Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem systemu jest Operator. Serwis jest prowadzony przez Operatora.
  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
  3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy następujące Usługi:
   1. tworzenie postów,
   2. tworzenie i zarządzanie reklamami,
   3. monitorowanie wypowiedzi internautów,
   4. analiza danych,
   5. archiwizacja bazy danych związanych z tworzeniem postów, komentarzy, reklam i innych działań oraz zawierającej wyniki monitoringu,
   6. przygotowywanie raportów,

   Usługi są dostępne w portalu Facebook, Instagram i innych platformach społecznościowych, a także w systemach Google Adwords i sieci reklamowej Google.

  4. Operator oferuje Usługi zgodnie z Cennikiem, zamieszczonym na stronie http://FastTony.es.
  5. Usługi Odpłatne wymagają Rejestracji kontem na portalu Facebook, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia przez Użytkownika zgody na jego warunki oraz dokonania zamówienia w sposób opisany w Regulaminie.
  6. W ramach korzystania z programu Użytkownik może dokonać tzw. integracji z innymi systemami informatycznymi. W takiej sytuacji na zlecenie Użytkownika następuje przekazanie niektórych informacji o działaniach Użytkownika, dokonywanych wcześniej w Systemie do innego systemu. Lista możliwych integracji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Operator może dokonywać zmian podmiotów wskazanych na liście integracji, co nie będzie uważane za zmianę Umowy.
  7. Każdy Użytkownik, który ma aktywne i zweryfikowane konto na portalu Facebook oraz nie ma ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub łamania regulaminu portalu Facebook, ma prawo do jednokrotnego skorzystania przez okres następujących kolejno po sobie 7 (słownie: siedem) dni z bezpłatnego dostępu do FastTony.es (dalej Okres Próbny). Skorzystanie z Okresu Próbnego przez Użytkownika wymaga rejestracji kontem na portalu Facebook, zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na jego warunki. W okresie próbnym mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Serwisu i Systemu.
  8. Operator ma prawo powierzyć administrowanie zasobami Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
  9. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, które umożliwią Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu to:
   • Podłączenie do Internetu
   • Procesor 2GHz,
   • Pamięć RAM 1GB,
   • System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
   • Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×800,
   • Przeglądarka internetowa:
    1. FireFox 40 lub nowszy,
    2. Opera 11.10 lub nowszy,
    3. Safari 5 lub nowszy,
    4. Chrome 17 lub nowszy,
    5. Internet Explorer 9 lub nowszy,
    6. Włączona obsługa Java Script,
    7. Włączona obsługa ‘cookie’.
    8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych Usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
    9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności, poprawności i kompletności.
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu i wykonywanie umowy przez Operatora wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Daniela Kędzierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod marką Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski Daniel Kędzierski, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, w celu umożliwienia korzystania z Usług Operatora oraz przeprowadzenia przez Operatora innych akcji marketingowych w przyszłości.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. W ramach udostępniania Systemu Operator jest również tzw. procesorem (podmiotem przetwarzającym na zlecenie) w stosunku do danych powierzonych mu przez Użytkowników. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści dostępnej tutaj jest warunkiem koniecznym, by Operator mógł świadczyć usługi na rzecz Użytkownika.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz dane wynikające ze sposobu korzystania z Systemu przez Użytkowników na cele wykonywania umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Operatora jest zawarta z Użytkownikiem umowa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także prawnie uzasadnione interesy Operatora w postaci prawa do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług.
  4. Odbiorcami danych Użytkowników są firmy świadczące dla operatora usługi hostingu oraz wsparcia technicznego IT, a także firma księgowa i operatorzy płatności – na cele rozliczeń.
  5. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do państw trzecich – poza EOG – w związku z faktem, że konto Użytkownika jest integralnie powiązane z jego kontem na portalu Facebook.
  6. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników przez okres wykonywania umowy z Użytkownikiem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.
  7. Użytkownik posiadający miejsce pobytu w Unii Europejskiej ma zawsze prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przy czym wykonanie tych praw te może spowodować ograniczenie w możliwościach korzystania z Systemu.
  8. Użytkownikowi posiadającemu miejsce pobytu w Unii Europejskiej przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych i żądania przeniesienia ich do innego administratora danych osobowych.
  9. Użytkownikowi posiadającemu miejsce pobytu w Unii Europejskiej służy również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się w kraju Użytkownika ochroną danych osobowych.
  10. Podanie przez Użytkownika Operatorowi swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania umowy o dostęp do Serwisu.
  11. Operator stosuje tzw. profilowanie, tj. zestawianie różnych czynników osobowościowych Użytkownika, które wynikają ze sposobu używania przez Użytkownika Systemu. Z uwagi na specyfikę Systemu oraz fakt, że korzystanie z Systemu obejmuje również szeroko pojęte doradztwo w zakresie korzystania z narzędzi wymienionych w punkcie II.2 Regulaminu, działania te są niezbędne do wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  12. Umożliwianie przez Operatora możliwości korzystania z Systemu w okresie Próbnym, Bezpłatnym i Specjalnym bez Opłaty Abonamentowej ma na celu zapoznanie się Użytkownika z System, poznanie wszelkich jego funkcjonalności, a Operatorowi umożliwia poznanie preferencji Użytkownika, tak aby następnie dostosować sposób świadczenia usług przez System do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  13. Korzystanie z Systemu przez Użytkownika wiąże się z faktem, że Operator uzyskuje następujące informacje o Użytkowniku i sposobie korzystania przez niego z Systemu:
   • dane logowania, publicznie dostępne dane z konta Użytkownika na portalu Facebook, w tym wizerunek, dane jakimi kontami reklamowymi oraz fanpage/ami Użytkownik zarządza, pełne dane dotyczące i pochodzące z tych fanpage, w tym dane z komunikacji fanpage’a z użytkownikami portalu Facebook, dane i wyniki pochodzące z prowadzonych przez Użytkownika kampanii, dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Systemu, dane dotyczące płatności.
  14. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Operatorowi dobrowolnie, ale są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Operatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  15. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
  16. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa, regulaminów portali społecznościowych które obsługiwane są przez System, oraz nienaruszania dóbr osobistych tych osób.
  17. Przyznając Użytkownikowi możliwość korzystania z Systemu w okresie Bezpłatnym i Specjalnym Operator wymaga, by Użytkownik wyraził zgodę na:
   1. To, by po zakończeniu korzystania z Systemu, dane dotyczące Uczestnika, mogły być wykorzystane w celach marketingowych Operatora, z poszanowaniem prawa do prywatności Użytkownika,
   2. przetwarzanie i archiwizowanie wszystkich treści i fotografii, które tworzy i udostępnia Użytkownik w ramach korzystania z Systemu,
   3. kontakt z Użytkownikiem w celu sprzedaży lub poszerzenia usług, z których korzysta Użytkownik w ramach Systemu
   4. kontakt w sposób automatyczny na telefon, przez sms oraz email,
   5. wykorzystywanie następujących danych Użytkownika: nr telefonu, email, id na Facebooku, id aplikacji, link do profilu, link do Messengera, cookies – na cele tworzenia przez Operatora kampanii reklamowych na Facebook, YouTube, w sieci reklamowej Google i w innych sieciach reklamowych;
   6. przypisanie do Konta Użytkownika pliku cookie, który umożliwia analizowanie ścieżek Użytkownika w Internecie (jakie strony i jakie treści odwiedzał oraz czas przebywania na tych stronach)
   7. wykorzystywania wszelkich danych Użytkownika, pozyskanych w trackie wykonywania Umowy, na cele tworzenia przez Operatora – na swoją własną rzecz lub w ramach świadczenia Usług dla innych klientów – grup niestandardowych odbiorów według opcji udostępnianych każdorazowo przez Facebook, Google i inne podmioty świadczące podobne usługi,
   8. profilowanie celu zautomatyzowanego przedstawiania Użytkownikowi reklam na postawie aktywności na stronie, wyzwalania konkretnych zdarzeń, tagów, reakcji lub na podstawie historii oglądalności stron www, które Użytkownik odwiedzał,
   9. to, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług, w tym ofert dotyczących przedłużenia przez Użytkownika okresów korzystania z Systemu, były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, przez sms na podany numer kontaktowy, telefonicznie oraz w wiadomościach na portalu Facebook, w tym, w sposób automatyczny.
  18. W późniejszym etapie zakres zgód Użytkownika może być zmieniony.
  19. Operator wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki typu „cookies” używane przez Operatora umożliwiają natomiast:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
   2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
   3. remarketing.
   4. analizę preferencji.
  20. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje w tym celu kody śledzące różnych platform, w tym Facebook.
  21. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres support@fasttony.es.
 4. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE
  1. Dostęp do zasobów Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika Konta z wykorzystaniem konta na portalu Facebook (Rejestracja).
  2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
  3. Dostęp do zasobów Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Abonamentowym, Okresie Bezpłatnym i Okresie Specjalnym, możliwy jest po Rejestracji z podaniem następujących danych:
   1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
    • firma Użytkownika,
    • NIP Użytkownika,
    • siedziba Użytkownika,
    • adres do korespondencji Użytkownika (jeżeli jest inny niż siedziba przedsiębiorcy),
    • telefon kontaktowy Użytkownika,
    • adres email Użytkownika,
    • link do profilu na Facebook,
   2. dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą
    • Imię i nazwisko Użytkownika,
    • firma, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą,
    • NIP Użytkownika,
    • adres zamieszkania Użytkownika,
    • adres do korespondencji Użytkownika (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
    • telefon kontaktowy Użytkownika,
    • adres email Użytkownika,
    • link do profilu na Facebook Użytkownika,
   3. dla pracownika firmy:
    firma Użytkownika,

    • NIP firmy Użytkownika,
    • siedziba firmy Użytkownika,
    • adres do korespondencji Użytkownika (jeżeli jest inny niż siedziba przedsiębiorcy),
    • telefon kontaktowy Użytkownika,
    • adres email Użytkownika,
    • link do profilu na Facebook

    W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do płatnych zasobów Serwisu po Okresie Próbnym konieczne jest wybranie w zakładce Cennik:

    • Rodzaju pakietu,
    • Okresu Abonamentowego,
    • Sposobu płatności (płatność jednorazowa lub miesięczna), oraz przesłanie Operatorowi linków do fanpage’a – w przypadku zamówienia pakietu z ograniczeniem ilości fanpage’y, lub złożenie mailowego zamówienia o treści jak wyżej.
   4. Użytkownik, który posiada Konto w Serwisie służące do prowadzenia działalności marketingowej dla podmiotu profesjonalnego (firmy) może drogą mailową zgłosić Operatorowi prośbę o połączenie jego Konta z kontem innej osoby – również użytkownika portalu Facebook (najczęściej pracownika, współpracownika) – Konto Powiązane. Tą samą drogą Użytkownik powinien zgłaszać Operatorowi konieczność rozdzielenia jego Konta z Kontem Powiązanym w szczególności w przypadku gdy ustała współpraca pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Konta Powiązanego. W przeciwnym wypadku Operator nie posiada wiedzy, że właściciel Konta Powiązanego nie powinien mieć dostępu do zasobów Konta.
   5. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza opisującego Użytkownika poprzez zmianę lub dodanie dodatkowych pól, a Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia ich z należytą starannością.
   6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych pod rygorem odmowy Rejestracji i udzielenia dostępu do zasobów Serwisu albo jego zablokowania i wypowiedzenia umowy z winy Użytkownika.
   7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności danych dostępowych do połączonego z narzędziem konta na portalu Facebook.
   8. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Okresie Abonamentowym, Operator jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty email fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług.
   9. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi Fakturze skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do konta. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej i odnotowaniu tego faktu przez Operatora dostęp zostanie odblokowany.
   10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora.
   11. Uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej przez system płatności online lub wysłanie zamówienia na adres email w domenie FastTony.es powodować będzie rozpoczęcie Okresu Abonamentowego.
 5. OKRES PRÓBNY, OKRES BEZPŁATNY, OKRES SPECJALNY
  1. Okres Próbny trwa 7 (słownie: siedem) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Próbnego.
  2. Okres Bezpłatny trwa 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Bezpłatnego.
  3. Okres Specjalny trwa 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenie lub skrócenia Okresu Specjalnego.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu w trakcie Okresu Próbnego, Okresu Bezpłatnego, Okresu Specjalnego, jeżeli:
   1. Użytkownik, lub osoba, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy niniejszego Regulaminu,
   2. Operator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Serwisie.
   3. Użytkownik złamał regulamin portalu Facebook.
  5. 5. Pakiety indywidualne oraz dedykowane mogą mieć indywidualne okresy próbne, bezpłatne i specjalne.
 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA
  1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź techniczne ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, oraz ograniczenia wynikające z konta użytkownika na portalu Facebook, które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z zasobów Serwisu.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
  3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Kontem Użytkownika na Facebooku Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
  5. Użytkownik zapewnia i ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich podstaw prawnych, w tym zgód osób, których dane Użytkownik przetwarza – jeżeli taka będzie wymagana – na przetwarzanie danych tych osób w ramach różnych funkcji udostępnianych przez Operatora w systemie, w tym: w aplikacji TopFans, w funkcjonalności content menager, w narzędziu Niestandardowe grupy odbiorców itd.
  6. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad używania narzędzia „Niestandardowe grupy odbiorców” zgodnie z zasadami określonymi przez portal Facebook pod linkiem: https://web.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos/
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.
  10. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialność za utratę kontroli nad kontem na portalu Facebook, który służy do logowania w FastTony.es.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje dotyczące blokady i ograniczenia konta na portalu Facebook, Instagram, Google Adwords jak i również kont reklamowych przypisanych do tego konta – jeśli decyzje te zostały podjęte przez właścicieli w/w portali i/lub systemów.
  13. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty do konta Facebook z przypisanym do konta narzędziem FastTony.es. Jeśli takie ograniczenie wynika ze złamania regulaminu Facebook, Operator może rozwiązać umowę z winy użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzia FastTony.es.
  14. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty do konta Google z przypisanym do konta narzędziem FastTony.es. Jeśli takie ograniczenie wynika ze złamania regulaminu Google lub innego partnera Serwisu, Operator może rozwiązać umowę z winy użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzia FastTony.es.
  15. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty do konta Messenger z przypisanym do konta narzędziem FastTony.es. Jeśli takie ograniczenie wynika ze złamania regulaminu Messenger lub innego partnera Serwisu, Operator może rozwiązać umowę z winy użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzia FastTony.es.
 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie ,
   2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
   3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,
   4. nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
   5. nieumieszczania w Serwisie ani za jego pomocą treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, sprzecznych z obyczajami i/lub zasadami współżycia społecznego, itd.
   6. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
  2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych
  3. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
   • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora,
   • Złamał regulamin portalu Facebook, Instagram, Messenger platform, Google lub innych współpracujących z Serwisem podmiotów.
  4. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
  6. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników FastTony.es.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia w sposób widoczny w Systemie i w Serwisie.
  9. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien się zapoznać z Regulaminem i go zaakceptować.
 8. ZASADY TWORZENIA REKLAM I TREŚCI
  1. Nie można reklamować, przedstawiać ani promować produktów, usług lub działań sprzecznych z prawem. Reklamy i treści skierowane do osób niepełnoletnich nie mogą promować produktów, usług ani treści nielegalnych, nieodpowiednich lub niebezpiecznych, ani takich, które wykorzystują odbiorcę należącego do docelowej grupy wiekowej, zwodzą go lub wywierają na nim nieuzasadnioną presję.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Zasad dotyczących reklam wyznaczanych przez portal Facebook, a dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/policies/ads (Zasady Dotyczące Reklam)
  3. Reklamy i publikowane treści nie mogą promować sprzedaży ani używania:
   • substancji nielegalnych lub psychoaktywnych używanych w celach nieleczniczych lub leków dostępnych na receptę;
   • wyrobów tytoniowych i związanych z tymi kategoriami produktów akcesoriów;
   • niebezpiecznych suplementów uznanych za takie przez firmę Facebook;
   • broni, amunicji lub materiałów wybuchowych;
   • produktów lub usług dla dorosłych (z wyjątkiem reklam dotyczących planowania rodziny i antykoncepcji).
  4. Reklamy i publikowane treści nie mogą naruszać Standardów społeczności Facebooka. Reklamy w serwisie Instagram nie mogą naruszać Zasad społeczności Instagramu. Reklamy nie mogą też zawierać:
   • materiałów naruszających lub łamiących prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym prawa autorskie, prawa chroniące znaki towarowe, prawo do prywatności, prawo do ochrony wizerunku lub inne prawa osobiste i majątkowe;
   • materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych, takich jak nagość lub treści przedstawiające osoby w pozach wyzywających lub nacechowanych seksualnie lub w trakcie czynności, które są uważane za nacechowane seksualnie lub prowokujące;
   • materiałów szokujących, sensacyjnych, poniżających lub przedstawiających nadmierną przemoc.
  5. Materiały objęte ograniczeniami:
    • Wyroby alkoholowe.
    • Usługi matrymonialne/randkowe.
    • Usługi hazardowe na pieniądze.
    • Państwowe loterie.
    • Apteki internetowe.
    • Suplementy diety.
    • Usługi wymagające subskrypcji.
    • Usługi finansowe.
    • Materiały powiązane z marką
    • Kredyty studenckie.
    • Reklamy polityczne.

   Katalog materiałów objętych ograniczeniami i zasad tych ograniczeń regulowane są zawsze przez Zasady Dotyczące Reklam.

  6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu każdego portalu, na którym Serwis umożliwia
 9. OPŁATY, RABATY
  1. Korzystanie z zasobów Serwisu jest odpłatne, z wyłączeniem korzystania z Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Bezpłatnym albo w Okresie Specjalnym za zgodą Operatora.
  2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce „Cennik” i będą obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego. Zmiana Cennika w trakcie Okresu Abonamentowego nie wpływa na wysokość Abonamentu do końca trwania Okresu Abonamentowego.
  4. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe, składające się na Okres Abonamentowy.
  5. Dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego jest dzień zamówienia, lub złożenia dyspozycji zapłaty przez system płatności elektronicznych. Okres Abonamentowy kończy się po 12 lub 24 miesiącach w zależności od pakietu który wybrał Użytkownik.
  6. Zmiana pakietu Usług na pakiet o szerszym zakresie możliwa jest w dowolnym momencie i następuje od następnego Okresu Rozliczeniowego.
  7. Dodatkowe pakiety sms można dokupić w dowolnym momencie, z tym, że ich udostępnienie Użytkownikowi następuje w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w Cenniku lub z chwila dokonania płatności przez system płatności elektronicznej.
  8. Wynagrodzenie za pakiet 12 lub 24 miesieczny płatne jest w miesięcznych ratach na rachunek Operatora na podstawie faktury VAT lub proformy w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia przez Operatora w formie elektronicznej. W przypadku umowy z płatnością rekurncyjną za pośrednikiem operatora płatności Użytkownik jest zobowiązany posiadać środki na karcie kredytowe, lub na koncie operatora płatności w dniu przypadającym na dzień zapłaty za system. W przypadku gdy płatność nie została pobrana, została zawieszona lub subskrypcja automatycznej płatności została anulowana Operator wystawi fakturę VAT lub proformę za pozostały okres umowy a użytkownik zobowiązuje się ją w wyznaczonym terminie zapłacić. Operator ma obowiązek wystawić fakturę VAT.. Jeżeli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) lub innymi właściwymi przepisami obowiązek zapłaty podatku VAT odpada, podatku tego Operator nie nalicza. Operator ma prawo wystawiać fakturę w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy. Obowiązek zapłaty za fakturę nie jest uzależniony od jej akceptacji przez Użytkownika. W razie potrzeby Operator wystawi korektę faktury w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy, a korekta ta nie wymaga akceptacji Użytkownika.
  9. Ceny podane w Cenniku na stronie Operatora są cenami objęte 50% rabatem udzielonym za zobowiązanie na okres 12 lub 24 miesięcy i terminowe regulowanie płatności. W przypadku zawarcia Umowy na czas 12 lub 24 miesięcy, Operator udziela wyżej wymieniony rabat w płatnościach do abonamentów rocznych, dwuletnich i co miesięcznych.
  10. W Okresie Abonamentowym nie jest możliwe zawieszenie świadczenia Usług.
  11. W przypadku opóźnienia w płatności za Usługi za 3 pełne Okresy Rozliczeniowe, Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Użytkownika.
  12. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub przez Operatora z winy Użytkownika przed upływem okresu na jaki została zawarta (12 lub 24 miesiące), Użytkownik traci korzyści wynikające z udzielonego rabatu od Ceny regularnej i jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania Umowy do:
   1. zwrotu na rzecz Operatora otrzymanych korzyści w kwocie równej 50% Ceny regularnej za okres korzystania z Usługi, tj do dnia zakończenia korzystania z Usługi,
   2. zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w kwocie równej 50% Ceny regularnej za okres od dnia następnego po dniu zakończenia korzystania z Usługi do dnia , na jaki Umowa została pierwotnie zawarta.
  13. Opłaty Abonamentowe mogą być dokonywane (i) przelewem na numer rachunku Operatora, wskazany na fakturze lub (ii) za pomocą bramki płatności internetowych.
  14. Operator zastrzega sobie maksymalnie 7 dni na prawidłowe odnotowanie płatności od dokonania wpłaty przez Użytkownika.
 10. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Możliwe są czasowe przerwy w działaniu Serwisu i dostępnie doświadczonych przez Operatora Usług (przerwy techniczne).
  2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
  3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny:
   1. Operator zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o czas trwania przerwy technicznej, z zaokrągleniem do pełnego dnia.
 11. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@fasttony.es lub na adres korespondencyjny: Daniel Kędzierski, prowadzący działalność gospodarczą pod marką Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski Daniel Kędzierski, z siedzibą w Rumii.
  2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści:
   1. imię i nazwisko,
   2. link do konta na portalu Facebook przy użyciu którego Użytkownik dokonał rejestracji
   3. firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
   4. dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy,
   5. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
   6. dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.
  4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  5. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres contact@fasttony.es.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie lub przez kontakt na adres contact@fasttony.es
  2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwis treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
  4. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
  5. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
  6. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią z chwilą jego wprowadzenia do Systemu i powiadomienia o tym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia Okresu Abonamentowego W przypadku posiadania pakietu usług bezpłatnych Użytkownik, który nie wyraża zgody na nową treść powinien poinformować o tym fakcie Operatora i usunąć aplikacje FastTony.es z swoich aplikacji na prywatnym koncie w portalu Facebook.
  7. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
  8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.