• Русский
 • Українська
 • עברית
 • Español
 • 한국어
 • Polski
 • English
Regulamin
 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu jakim jest narzędzie samoobsługowe w modelu SaaS FastTony, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników FastTony.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała prawo do korzystania i zarządzania Kontem w zasobach Serwisu, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Cennik – lista oferowanych pakietów dostępu do zasobów Serwisu wraz z ich szczegółowym opisem oraz cenami. Cennik jest dostępny na stronie internetowej Operatora. Podane w Cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają podatku Vat. Do podanej ceny należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.
  3. Konto – narzędzie, za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu, trwale związane z kontem Użytkownika na portalu Facebook.
  4. Okres Abonamentowy – płatny okres, w którym Użytkownik posiada dostęp do zasobów Serwisu za pomocą Konta.
  5. Okres Próbny – ustalony przez Operatora okres kolejnych 7 (siedem) dni kalendarzowych, w którym to okresie Usługa Serwisu udostępniana  jest Użytkownikowi płatnie, w sposób określony w Cenniku dostępnym w Serwisie.
  6. Okres Specjalny – ustalony przez Operatora okres, w którym Usługa Serwisu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie. Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora na podstawie odrębnej umowy partnerskiej lub barterowej.
  7. Okres Bezpłatny – okres, w którym Usługa Serwisu jest udostępniana bezpłatnie. Okres Bezpłatny jest automatycznie włączany dla kont, które po wykorzystaniu Okresu Specjalnego nie przeszły na Okres Abonamentowy. Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora na podstawie odrębnej umowy partnerskiej lub barterowej.
  8. Operator – Daniel Kędzierski, prowadzący działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29.
  9. Opłata Abonamentowa – łączna roczna, lub dwuletnia opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w Okresie Abonamentowym w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się:
   · opłata podstawowa za wybrany Pakiet,
   · opłata za pakiety dodatkowych usług,
   · opłata za pakiety sms.
   · opłata za inne funkcje opisane na stronie http://fasttony.es.
   · opłaty za Ulepszenie Parametrów Konta,
  10. Pakiet – wariant dostępu do zasobów Serwisu wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych wariantów.
  11. Okres rozliczeniowy – okres obowiązujący w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za który Operator nalicza Użytkownikowi opłatę abonamentową z tytułu płatnego udostępniania zasobów serwisu Operatora w ramach jednego z pakietów wybranych przez Użytkownika.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
  13. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem konta na portalu Facebook na stronie Serwisu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  14. Serwis – serwis internetowy FastTony działający pod adresem internetowym https://fasttony.es wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  15. System – oprogramowanie służące do tworzenia postów, reklam, monitorowania wypowiedzi internautów oraz analizy danych dostępnych w serwisie FastTony.
  16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.
  17. Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem systemu jest Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29 zwany dalej Operatorem.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy następujące Usługi.
  • tworzenie postów,
  • tworzenie i zarządzanie reklamami,
  • monitorowanie wypowiedzi internautów,
  • analiza danych,
  • archiwizacja bazy danych związanych z tworzeniem postów, komentarzy, reklam i innych działań oraz zawierającej wyniki monitoringu,
  • przygotowywanie raportów,
 4. Operator oferuje Usługi zgodnie z Cennikiem, zamieszczonym na stronie http://fasttony.es
 5. Usługi Odpłatne wymagają Rejestracji kontem na portalu Facebook, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia przez Użytkownika zgody na jego warunki oraz dokonania zamówienia w sposób opisany w Regulaminie.
 6. Każdy Użytkownik, który ma aktywne i zweryfikowane konto na portalu Facebook oraz nie ma ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub łamania regulaminu portalu Facebook, ma prawo do jednokrotnego skorzystania przez okres następujących kolejno po sobie 7 (słownie: siedem) dni z bezpłatnego dostępu do FastTony (dalej Okres Próbny). Skorzystanie z Okresu Próbnego przez Użytkownika wymaga rejestracji kontem na portalu Facebook, zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na jego warunki.
 7. Operator ma prawo powierzyć administrowanie zasobami Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, które umożliwią Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu to:
  • Podłączenie do Internetu,
  • Procesor 2GHz,
  • Pamięć RAM 1GB,
  • System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×800
  • Przeglądarka internetowa:
   • FireFox 40 lub nowszy,
   • Opera 11.10 lub nowszy,
   • Safari 5 lub nowszy,
   • Chrome 17 lub nowszy
   • Internet Explorer 9 lub nowszy,
   • Włączona obsługa Java Script,
   • Włączona obsługa ‘cookie’.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych Usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 10. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności, poprawności i kompletności.

Rejestracja konta w serwisie

 1. Dostęp do zasobów Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika Konta z wykorzystaniem konta na portalu Facebook (Rejestracja).
 2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
 3. Dostęp do zasobów Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Abonamentowym, Okresie Bezpłatnym i Okresie Specjalnym, możliwy jest po Rejestracji z podaniem następujących danych:
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
   • firma Użytkownika,
   • nr KRS oraz Sąd Rejestrowy, w którym Użytkownik jest zarejestrowany,
   • NIP Użytkownika,
   • siedziba Użytkownika,
   • adres do korespondencji Użytkownika (jeżeli jest inny niż siedziba przedsiębiorcy),
   • telefon kontaktowy Użytkownika,
   • adres email Użytkownika,
   • link do profilu na Facebook,
  • Dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą:
   • Imię i nazwisko Użytkownika,
   • firma, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą,
   • NIP Użytkownika,
   • PESEL Użytkownika,
   • adres zamieszkania Użytkownika,
   • adres do korespondencji Użytkownika (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
   • telefon kontaktowy Użytkownika,
   • adres email Użytkownika,
   • link do profilu na Facebook Użytkownika,
    W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do płatnych zasobów Serwisu po Okresie Próbnym konieczne jest wybranie w zakładce Cennik:
    · Rodzaju pakietu,
    · Okresu Abonamentowego,
    · Sposobu płatności (płatność jednorazowa lub miesięczna),
    · Oraz przesłania operatorowi linków do fanpage’a – w przypadku zamówienia pakietu z ograniczeniem ilości fanpage’y,
  • lub złożenie mailowego zamówienia o treści jak wyżej.
 4. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza opisującego Użytkownika poprzez zmianę lub dodanie dodatkowych pól, a Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia ich z należytą starannością.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych pod rygorem odmowy Rejestracji i udzielenia dostępu do zasobów Serwisu albo jego zablokowania i wypowiedzenia umowy z winy Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności danych dostępowych do połączonego z narzędziem konta na portalu Facebook.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Okresie Abonamentowym Operator jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty email fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług.
 8. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi Fakturze skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do konta. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej i odnotowaniu tego faktu przez Operatora dostęp zostanie odblokowany.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora.
 10. Uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej przez system płatności online lub wysłanie zamówienia na adres email w domenie FastTony powodować będzie rozpoczęcie Okresu Abonamentowego.

Okres próbny

 1. Okres Próbny trwa 7 (słownie: siedem) kolejnych dni, podczas których Operator nalicza opłatę w sposób określony w Cenniku dostępnym w serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Próbnego.
 2. Jeżeli Użytkownik nie anuluje subskrypcji wybranego przez siebie Pakietu Usługi wskazanego w cenniku dostępnym w Serwisie, Okres Próbny przeistoczy się w Okres Abonamentowy.
 3. W przypadku przeistoczenia się Okresu Próbnego w Okres Abonamentowy, Operator będzie pobierał Opłatę Abonamentową – comiesięcznie albo za rok z góry w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności za subskrypcję wybranego Pakietu Usługi wskazanego w Cenniku.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu w trakcie Okresu Próbnego, Okresu Bezpłatnego, Okresu Specjalnego, jeżeli:
  • Użytkownik, lub osoba, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy niniejszego Regulaminu,
  • Operator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Serwisie.
  • Użytkownik złamał regulamin portalu Facebook.
  • Pakiety indywidualne oraz dedykowane mogą mieć indywidualne okresy próbne, bezpłatne i specjalne.

Okres bezpłatny, okres specjalny

 1. Okres bezpłatny i okres specjalny przyznawany jest wyłącznie za zgodą Operatora na podstawie odrębnej umowy partnerskiej lub barterowej.
 2. Okres Bezpłatny trwa 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Bezpłatnego.
 3. Okres Specjalny trwa 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenie lub skrócenia Okresu Specjalnego.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu w trakcie Okresu Bezpłatnego, Okresu Specjalnego, jeżeli:
  • Użytkownik, lub osoba, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy niniejszego Regulaminu,
  • Operator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Serwisie.
  • Użytkownik złamał regulamin portalu Facebook.
  • Pakiety indywidualne oraz dedykowane mogą mieć indywidualne okresy próbne, bezpłatne i specjalne.

Wyłączenie odpowiedzialności przez operatora

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź techniczne ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, oraz ograniczenia wynikające z konta użytkownika na portalu Facebook, które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Kontem Użytkownika na Facebooku Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.
 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialność za utratę kontroli nad kontem na portalu Facebook, który służy do logowania w fasttony.es.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje dotyczące blokady i ograniczenia konta na portalu Facebook jak i również kont reklamowych przypisanych do tego konta
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty do konta Facebook z przypisanym do konta narzędziem fasttony.es. Jeśli takie ograniczenie wynika ze złamania regulaminu Facebook operator może rozwiązać umowę z winy użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzia fasttony.es.

Zasady korzystania z serwisu przez użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • niedokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
  • nieumieszczania treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych
 3. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora,
  • Złamał regulamin portalu Facebook,
 4. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 6. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników FastTony.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.
 9. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie wykonania tych czynności.
 10. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien się zapoznać z Regulaminem.

Zasady tworzenia reklam i treści

 1. Nie można reklamować, przedstawiać ani promować produktów, usług lub działań sprzecznych z prawem. Reklamy i treści skierowane do osób niepełnoletnich nie mogą promować produktów, usług ani treści nielegalnych, nieodpowiednich lub niebezpiecznych, ani takich, które wykorzystują odbiorcę należącego do docelowej grupy wiekowej, zwodzą go lub wywierają na nim nieuzasadnioną presję.
 2. Reklamy i publikowane treści nie mogą promować sprzedaży ani używania:
  • substancji nielegalnych lub psychoaktywnych używanych w celach nieleczniczych lub leków dostępnych na receptę;
  • wyrobów tytoniowych i związanych z tymi kategoriami produktów akcesoriów;
  • niebezpiecznych suplementów uznanych za takie przez firmę Facebook;
  • broni, amunicji lub materiałów wybuchowych;
  • produktów lub usług dla dorosłych (z wyjątkiem reklam dotyczących planowania rodziny i antykoncepcji).
 3. Reklamy i publikowane treści nie mogą naruszać Standardów społeczności Facebooka. Reklamy w serwisie Instagram nie mogą naruszać Zasad społeczności platformy Instagram. Reklamy nie mogą też zawierać:
  • materiałów naruszających lub łamiących prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym prawa autorskie, prawa chroniące znaki towarowe, prawo do prywatności, prawo do ochrony wizerunku lub inne prawa osobiste i majątkowe;
  • materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych, takich jak nagość lub treści przedstawiające osoby w pozach wyzywających lub nacechowanych seksualnie lub w trakcie czynności, które są uważane za nacechowane seksualnie lub prowokujące;
  • materiałów szokujących, sensacyjnych, poniżających lub przedstawiających nadmierną przemoc.
 4. Materiały objęte ograniczeniami:
  • Wyroby alkoholowe: Reklamy promujące alkohol lub zawierające odniesienia do alkoholu muszą: (i) Być zgodne z wszelkimi obowiązującymi lokalnie przepisami prawa, wymogami i normami branżowymi, wytycznymi, licencjami i zezwoleniami oraz (ii) uwzględniać wiekowe i krajowe kryteria grupy docelowej zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wyboru odbiorców oraz obowiązujące lokalnie przepisy prawa. Reklamy, które promują wyroby alkoholowe lub zawierają odniesienia do nich, są zabronione w niektórych krajach. Do krajów tych należą m.in.: Afganistan, Brunei, Bangladesz, Egipt, Gambia, Kuwejt, Libia, Norwegia, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen.
  • Usługi matrymonialne/randkowe: Reklamy dotyczące internetowych usług matrymonialnych i randkowych wymagają uzyskania pisemnej zgody. Muszą one być zgodne z wymogami dotyczącymi odbiorców tego typu materiałów oraz z wytycznymi dotyczącymi jakości usług randkowych, które można znaleźć tutaj.
  • Gry hazardowe online/gry zręcznościowe na pieniądze: Reklamy promujące lub ułatwiające granie na pieniądze (gry hazardowe online, gry zręcznościowe lub loterie), w tym kasyna internetowe, zakłady sportowe, bingo lub poker na pieniądze, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.
  • Państwowe loterie: Loterie prowadzone przez instytucje państwowe można reklamować na Facebooku pod warunkiem, że reklamy są adresowane w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcjach, w których reklamy będą wyświetlane, i że są adresowane tylko do użytkowników w jurysdykcji, w której loteria jest dostępna.
  • Apteki internetowe: Reklamy aptek, zarówno internetowych, jak i działających poza Internetem, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.
  • Suplementy diety: Reklamy promujące dozwolone suplementy diety i suplementy ziołowe mogą być adresowane tylko do odbiorców, którzy ukończyli 18 lat.
  • Usługi wymagające subskrypcji: Reklamy usług wymagających subskrypcji lub promujące produkty i usługi obejmujące naliczanie płatności do momentu wyraźnej rezygnacji, automatyczne odnowienie, automatyczne przekształcenie z bezpłatnych w płatne lub marketing mobilny muszą spełniać wymogi dotyczące usług wymagających subskrypcji.
  • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu każdego portalu, na którym Serwis umożliwia tworzenie treści, reklam, podgląd statystyk i monitoring.

Opłaty, rabaty

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu jest odpłatne, z wyłączeniem korzystania z Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Bezpłatnym albo w Okresie Specjalnym za zgodą Operatora.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce “Cennik” i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 4. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe, składające się na Okres Abonamentowy.
 5. Czas trwania umowy liczony jest od dnia rozpoczęcia okresu abonamentowego tj. od dnia zamówienia, lub złożenia dyspozycji zapłaty przez system płatności elektronicznych. Okres abonamentowy wynosi 12 lub 24 miesiące (w zależności od pakietu, który wybrał Użytkownik w toku rejestracji konta).
 6. Zmiana pakietu Usług na pakiet o szerszym zakresie możliwa jest w dowolnym momencie i następuje od następnego Okresu Rozliczeniowego.
 7. Dodatkowe pakiety sms można dokupić w dowolnym momencie, z tym, że ich udostępnienie Użytkownikowi następuje w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w Cenniku lub z chwila dokonania płatności przez system płatności elektronicznej.
 8. Wynagrodzenie za pakiet 12 lub 24 miesieczny płatne jest w miesięcznych ratach na rachunek Operatora na podstawie faktury VAT lub proformy w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia przez Operatora w formie elektronicznej. W przypadku umowy z płatnością rekurencyjną za pośrednikiem operatora płatności Użytkownik jest zobowiązany posiadać środki na karcie kredytowej, lub na koncie operatora płatności w dniu przypadającym na dzień zapłaty za system. W przypadku gdy płatność nie została pobrana, została zawieszona lub subskrypcja automatycznej płatności została anulowana Operator ma prawo wystawić fakturę VAT lub proformę za cały okres subskrypcji  wybranego pakietu usług a użytkownik zobowiązuje się ją w wyznaczonym terminie zapłacić. Operator ma obowiązek wystawić fakturę VAT po dokonaniu płatności przez Użytkownika lub po jej pobraniu. Jeżeli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) lub innymi właściwymi przepisami obowiązek zapłaty podatku VAT odpada, podatku tego Operator nie nalicza. Operator ma prawo wystawiać fakturę w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy. Obowiązek zapłaty za fakturę nie jest uzależniony od jej akceptacji przez Użytkownika. W razie potrzeby Operator wystawi korektę faktury w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy, a korekta ta nie wymaga akceptacji Użytkownika.
 9. W przypadku płatności rekurencyjnych, gdy nie dojdzie do pobrania opłaty, została ona zawieszona lub subskrypcja automatycznej płatności została anulowana Operator poza uprawnieniami wskazanymi w punkcie powyższym ma prawo do czasu trwania umowy do naliczania Użytkownikowi dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdorazowy monit w formie wiadomości e-mail, przypominający Użytkownikowi o konieczności zapłaty za subskrypcję pakietu, jednak nie więcej niż 90 zł miesięcznie.
 10. W przypadku zawarcia Umowy na czas 12 lub 24 miesięcy, Operator udziela Użytkownikowi rabatu w miesięcznych opłatach abonamentowych w wysokości 50% Ceny regularnej przez cały okres obowiązywania Umowy. Ceny podane w Cenniku na stronie Operatora są cenami z 50% rabatem.
 11. W Okresie Abonamentowym nie jest możliwe zawieszenie świadczenia Usług.
 12. W przypadku opóźnienia w płatności za Usługi za 3 pełne Okresy Rozliczeniowe, Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Użytkownika.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub przez Operatora z winy Użytkownika przed upływem okresu na jaki została zawarta (12 lub 24 miesiące), Użytkownik traci korzyści wynikające z udzielonego rabatu od Ceny regularnej i jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania Umowy do:
  • zwrotu na rzecz Operatora otrzymanych korzyści w kwocie równej 50% Ceny regularnej za okres korzystania z Usługi, tj do dnia zakończenia korzystania z Usługi,
  • zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w kwocie równej 50% Ceny regularnej za okres od dnia następnego po dniu zakończenia korzystania z Usługi do dnia, na jaki Umowa została pierwotnie zawarta.
 14. Opłaty Abonamentowe mogą być dokonywane przelewem na numer rachunku Użytkownika, wskazany na fakturze lub za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie.
 15. Operator zastrzega sobie maksymalnie 7 dni na prawidłowe odnotowanie płatności od dokonania wpłaty przez Użytkownika.
 16. Po upływie terminu subskrypcji wybranego Pakietu Usługi Umowa ulega automatycznemu odnowieniu na kolejne 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, o ile Użytkownik w terminie subskrypcji wybranego Pakietu Usługi nie anuluje subskrypcji wybranego Pakietu Usługi za pomocą konta operatora płatności (paypal).

Przerwy techniczne

 1. Możliwe są czasowe przerwy w działaniu Serwisu i dostępnie doświadczonych przez Operatora Usług (przerwy techniczne).
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny:
  • Operator zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o czas trwania przerwy technicznej, z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Ochrona danych osobowych

 1. Akceptują niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencja Ma&Ma, przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, o numerze REGON: 192950184, NIP: 588-195-03-29 w celu umożliwienia korzystania z Usług Organizatora oraz przeprowadzenia przez Organizatora innych akcji marketingowych w przyszłości zgodnie z polityką prywatności.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:
 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Organizatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Organizatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu powinien zgłosić się do operatora i dokonać usunięcia aplikacji FastTony w swoim panelu użytkownika na portalu Facebook.
 7. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
 9. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania i archiwizowania wszystkich treści i fotografii, które tworzy i udostępnia Użytkownik.
 10. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies” umożliwiają natomiast:
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu;
  • remarketing.
 11. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje w tym celu kody śledzące różnych platform w tym Facebook.
 12. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres support@fasttony.es
 13. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, przez sms na podany numer kontaktowy, telefonicznie oraz w wiadomościach na portalu Facebook.

Warunki świadczenie informacji handlowej

 1. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną: Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej support@fasttony.es lub na adres korespondencyjny:
  Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski, Rumia 84-230, ul. Toruńska 5
 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  • imię i nazwisko,
  • link do konta na portalu Facebook przy użyciu którego Użytkownik dokonał rejestracji
  • firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy,
  • adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
  • dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres contact@fasttony.es.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie lub przez kontakt na adres support@fasttony.es
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwis treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 5. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 6. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią z chwilą jego wprowadzenia. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia Okresu Abonamentowego W przypadku posiadania pakietu usług bezpłatnych Użytkownik, który nie wyraża zgody na nową treść powinien poinformować o tym fakcie operatora i usunąć aplikacje FastTony z swoich aplikacji na prywatnym koncie w portalu Faceboook.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.